Driftsassistansen i Sogn og Fjordane er eit forum for erfaringsutveksling og kunnskapsauke i kommunane innan sektoren vatn og avløp. Det er 23 medlemskommunar. Dagleg leiar: Tobias Dahle Tlf. 41 51 86 53 Epost: tobias.dahle@disfva.no

Fagdagar og årsmøte i Driftsassistansen 2020 - Comfort Hotell i Florø 25 - 26 mars 2020

Dei årlege fagdagane og gjennomføring av årsmøte skjer 25 og 26 mars på Comfort Hotell i Florø.

Programmet er under utarbeiding og blir snarleg sendt ut.

HMS fagsamling 25 februar på Gloppen Hotell

HMS på avløpssektoren er eit viktig område for å unngå helseproblem for alle som arbeider i avløpssektoren. Norsk vann har utarbeidd ein eigen rapport (Rapport 247/2018) der alle risikooppgåver blir systematisk gjennomgått. Forfattaren av rapporten vil gå gjennom rapporten på denne samlinga.
Det blir og synfaring av det kommunale avløpsreinseanlegg på Byrkjelo.
Vi trur på avløpsektoren vil kunne ha stor nytte av denne fagsamlinga.

Vedlagt ligg invitasjonen

Fagsamling om Drikkevassforskrifta 14 januar på Alexandra Hotell

Drikkevassforskrifta sett betydelege krav til dokumentasjon. Dette gjeld farekartlegging, ROS og beredskap, men og til prøvetakingsplan, vedlikehaldplanar for leidningsnettet, beredskapsøvingar og nødvatn. 14 januar var dette temaet på fagsamling der 12 kommunar var representerte, totalt 30 deltakarar. Status i kommunane blei gjennomgått og krava diskutert saman med Mattilsynet. Vi trur dette er nyttig for alle vassverkseigarane.
Dokumentasjon frå samlinga kan lastast ned her;

VA konferansen 2019 på Hotel Alexandra i Loen

Nærare 200 personar deltok på VA konferansen. Alle kommunane i fylket var representert. 54 ulike rådgjevarfirma/leverandørfirma var representerte i tillegg til 6 studentar frå Ålesund (NTNU). Ketil Nord frå Eid kommunne blei kåra til årets VA person i Sogn og Fjordane

Alle foredraga frå konferansen kan lastast ned her;

VA konferansen 2019 på Hotel Alexandra i Loen

VA konferansen i Sogn og Fjordane 2019 blir arrangert 16 - 17 oktober på Hotell Alexandra. Påmeldinga frå leverandørbransjen er god, pr i dag er 54 firma påmeldt.

Programmet finn du her;

VA Konferansen 16 - 17 oktober på Hotel Alexandra

VA konferansen 2019 16 - 17 oktober er under planlegging. Meir enn 40 firma er allereie påmeldt med stand. Programmet blir sendt ut i løpet av mai

Fagdagar 20 - 21 Mars i Nordfjordeid - gjennomføring av årsmøte

20 - 21 mars arrangerte Driftsassistansen fagdagar i Nordfjordeid. Samstunde blei og årsmøtet gjennomført.
Hovudtema for samlinga var HMS i VA sektoren samt synfaring av Nye Nordfjordeid vassverk. meir enn 70 personar deltok på denne fagsamlinga.
Her kan foredraga lastast ned

Fagdagar og årsmøte 20 -21 mars i Nordfjordeid

Fagkonferanse og årsmøte blir gjennomført 20 -21 mars i Nordfjordeid. På dette fagmøtet blir HMS sett i fokus gjennom fleire foredrag. Vidare er det fokus på drift av leidningsnettet spesielt knytt til desinfeksjon i samband med nyanlegg /leidningsbrot.
Dag 2 er det omtale av og omvising på Nye Nordfjordeid Vassverk. Årsmøtet for Driftsassistansen i Sogn og Fjordane blir gjennomført i samband med desse fagdagane.

Programmet kan lastast ned her:

Fagdag om Forsyningsforskrifta 30 oktober i Førde - foredrag

30 oktober deltok 22 deltakarar frå kommunane i fylket samt 2 rådgjevarfirma på fagdag om Forsyningsforskrifta. mange gode spørsmål og god dialog med foredragshaldararen frå firmaet Innkjøpskontoret As.

Her kan foredraga lastast ned.

VA konferansen 2018 Hotel Alexandra 17 - 18 oktober

VA Konferansen 2018 blei gjennomført på vanleg måte 17 - 18 oktober. Meir enn 200 personar var samla frå 28 kommunar og med 50 firma representert med utstilling. Arne Kjos frå Årdal kommune blei heidra som årets VA person i Sogn og Fjordane. På denne konferansen blei det og kåra det beste drikkevatnet i fylket. Her var det kommunane Høyanger(overflatevatn) og Årdal (grunnvatn) som vant. Det skal delta i den nasjonale konkurransen i mars 2019.

Alle foredraga frå konferansen kan lastast ned her.

Syndiker innhold