Driftsassistansen i Sogn og Fjordane er eit forum for erfaringsutveksling og kunnskapsauke i kommunane innan sektoren vatn og avløp. Det er 23 medlemskommunar. Dagleg leiar: Tobias Dahle Tlf. 41 51 86 53 Epost: tobias.dahle@disfva.no

VA Konferansen 16 - 17 oktober på Hotel Alexandra

VA konferansen 2019 16 - 17 oktober er under planlegging. Meir enn 40 firma er allereie påmeldt med stand. Programmet blir sendt ut i løpet av mai

Fagdagar 20 - 21 Mars i Nordfjordeid - gjennomføring av årsmøte

20 - 21 mars arrangerte Driftsassistansen fagdagar i Nordfjordeid. Samstunde blei og årsmøtet gjennomført.
Hovudtema for samlinga var HMS i VA sektoren samt synfaring av Nye Nordfjordeid vassverk. meir enn 70 personar deltok på denne fagsamlinga.
Her kan foredraga lastast ned

Fagdagar og årsmøte 20 -21 mars i Nordfjordeid

Fagkonferanse og årsmøte blir gjennomført 20 -21 mars i Nordfjordeid. På dette fagmøtet blir HMS sett i fokus gjennom fleire foredrag. Vidare er det fokus på drift av leidningsnettet spesielt knytt til desinfeksjon i samband med nyanlegg /leidningsbrot.
Dag 2 er det omtale av og omvising på Nye Nordfjordeid Vassverk. Årsmøtet for Driftsassistansen i Sogn og Fjordane blir gjennomført i samband med desse fagdagane.

Programmet kan lastast ned her:

Fagdag om Forsyningsforskrifta 30 oktober i Førde - foredrag

30 oktober deltok 22 deltakarar frå kommunane i fylket samt 2 rådgjevarfirma på fagdag om Forsyningsforskrifta. mange gode spørsmål og god dialog med foredragshaldararen frå firmaet Innkjøpskontoret As.

Her kan foredraga lastast ned.

VA konferansen 2018 Hotel Alexandra 17 - 18 oktober

VA Konferansen 2018 blei gjennomført på vanleg måte 17 - 18 oktober. Meir enn 200 personar var samla frå 28 kommunar og med 50 firma representert med utstilling. Arne Kjos frå Årdal kommune blei heidra som årets VA person i Sogn og Fjordane. På denne konferansen blei det og kåra det beste drikkevatnet i fylket. Her var det kommunane Høyanger(overflatevatn) og Årdal (grunnvatn) som vant. Det skal delta i den nasjonale konkurransen i mars 2019.

Alle foredraga frå konferansen kan lastast ned her.

Fagdag om offentleg innkjøpsregelverk med vekt på forsyningsforskrifta - 30 oktober Thon Hotell Førde

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane inviterer til Fagdag om offentleg innkjøpsregelverk . Staden er Thon Hotel i Førde den 30. oktober 2018.
Målgruppa for seminaret er rådgjevarar og kommunetilsette i fylket. Det vil bli særleg vekt på forsyningsforskifta og handlingsrommet denne gir i høve til val av rådgjevar/entreprenør. For nærare detaljar sjå vedlagde invitasjon.

God oppslutning på VA konferansen i oktober 2018

VA konferansen blir gjennomført 17 - 18 oktober på Alexandra Hotell. Eit sentralt tema vil vere brannvatn. Både regelverk, ønske/krav frå brannvesenet og dimensjonering/modellering av leidningsnettet vil bli gjennomgått. Vidare blir det fokus på avløpspumpestasjonar - utforming og instrumentering samt praktisk utforming av vasskummar.

For første gong vil vi på denne konferansen dele ut VA - prisen i Sogn og Fjordane, ei utmerking som skal gå til personar som gjennom ei rekke år har gjort ein viktig innsats på området.

Fagsamling 11 - 12 april i Måløy

Fagsamlinga og årsmøte i Driftsassistansen blei gjennomført 11 -12 april i Måløy. Over 70 personar deltok på samlinga, dei aller fleste frå kommunane i fylket. Tema for samlinga var m.a. reguleringsventilar, overvatn og praktisk drift av vassverka. I tillegg blei det som vanleg er, omvising på lokal vassverk denne gonga det nye vassverket på Raudeberg. Takk til Vågsøy kommune for godt samarbeid.

Alle foredraga frå samlinga kan lastast ned her;

VA Konferansen Sogn og Fjordane 17 - 18 oktober på Aleandra Hotell i Loen, Stryn kommune

Tidspunktet for VA konferansen 2018 er 17 og 18 oktober. Staden er som vanleg Hotell Alexandra Hotell i Loen, Stryn kommune.
Programmet blir laga i april/mai. Men vi kan melde om at Atle Nesje, opprinneleg frå Stryn, breforskar ved Universtitetet i Bergen skal snakke om utviklinga av isbreane i Norge dei siste 10 000 åra.

Pr i dag er meir er allereie meir enn 50 firma påmeldt med stand.

Fagsamling og årsmøte i Driftsassistansen 11 - 12 april Måløy - Vågsøy kommune

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane arrangerer fagsamling og årsmøte 11- 12 april på Thon Hotel Måløy. Programmet for fagsamlinga kan lastast ned her:

Syndiker innhold