Driftsassistansen i Sogn og Fjordane er eit forum for erfaringsutveksling og kunnskapsauke i kommunane innan sektoren vatn og avløp. Det er 23 medlemskommunar. Dagleg leiar: Tobias Dahle Tlf. 41 51 86 53 Epost: tobias.dahle@disfva.no

Rammevilkårskonferansen 2018 15 - 16 mars på Solstrand Hotell

Driftsassistansen i samarbeid med DIHVA IKS og Bergen Vann arrangerte Rammevilkårskonferansen 2018 15 - 16 mars på Solstrand Hotell i Os utanfor Bergen. Praktiske/juriske problemstillingar blei då gjennomgått og diskutert.
Alle foredraga kan lastast ned her;

VA konferansen 2017

VA konferansen 2017 i Sogn og Fjordane er gjennomført. 190 personar deltok fordelt på 27 kommunar frå fylka Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane og Hordaland. 55 firma var representerte med utstilling.

Alle foredraga kan lastast ned her;

VA konferansen 2017 i Sogn og Fjordane 18 - 19 oktober på Alexandra Hotell i Loen

18 - 19 oktober blir VA konferansen i Sogn og Fjordane gjennomført. Staden er som vanleg Alexandra Hotell i Loen. program for konferansen er utarbeidd sjå vedlegg.

Utstillinga er fullteikna 55 firma vil vere representerte, noe som er ny rekord. Utstillingsplanen ligg vedlagt.

Konferansen er open for alle kommunetilsette(gratis adgang), representantar frå private vassverk, kommunar i andre fylke og entreprenørbransjen.
Påmelding skjer til Tobias Dahle ; E-post tobias.dahle@disfva.no

Fagtreff og årsmøte 5 - 6 april på Skjolden Hotell

5 og 6 april gjennomførte Driftsassistansen i Sogn og Fjordane fagtreff og årsmøte på Skjolden Hotell i Skjolden. Tema dag 1 var Driftsovervakingsanlegg, eit svært aktuelt spørsmål i mange kommunar. Dag 2 var det ein gjennomgang av vassforsyninga i Luster kommune samt at Årsmøte blei gjennomført.

Representanatar frå 20 kommunar i alt om lag 55 personar deltok på fagtreffet

Foredraga frå konferansen kan lastast ned her;

Rammevilkår for VA sektoren 2017

Konferansen Rammevilkår for VA sektoren blei gjennomført 21 - 22 mars i Bergen. Arrangørar var Driftsassistansane i fylka Hordaland og Sogn og Fjordane samt Bergen Vann KF. 27 kommunar var representerte på konferansen i alt ca 80 deltakarar.

Foredraga kan du laste ned her;

VA konferansen 2016 på Alexandra Hotell 18 - 19 oktober

18 - 19 oktober blei VA konferansen i Sogn og Fjordane arrangert på Hotell Alexandra i Loen. Spesielt gledeleg var det å kunne ønske velkommen 25 studentar frå Høgskulen i Ålesund (NTNU). Leverandør og rådgjevarbransjen var og godt representert med 48 firma som deltok med utstilling. Dette er ny rekord.

Nær alle kommunane i fylket var representert - i tillegg kommunane Sula og Volda frå Sunnmøre.

Tema på konferansen var ; olje og feittutskiljarar, silanlegg, smarte vassmålarar og slambehandling

Alle foredraga frå konferansen kan lastast ned her;

Fagdagar om klorering av vassleidningar 6 - 8 september

I regi av Driftsassistansen blir det gjennomført fagdagar om klorering av vassleidningar 6 - 8 september.

Kursinvitasjonen kan lastast ned under.

Fagdag om utrekning av sjølvkost på VA sektoren - kursdokumentasjon

I regi av driftsassistansen blei det gjennomført kurs/fagdag om korleis sjølvkost på VA sektoren kan/bør reknast ut.

Kurshaldar var May Rostad frå firmaet Kinei as. Kursdokumentasjon kan lastast ned under

VA konferansen 2016 - 18 - 19 oktober på Alexandra Hotell

VA konferansen 2016 blir gjennomført for 10 gong 18 - 19 oktober på Hotell Alexandra i Loen.

Pr i dag er 52 firma påmeldt med stand, dette er ny rekord. Programmet er ferdig utarbeidd og kan lastast ned her.

Fagtreff 5 - 6 april 2016 på Scandic Sunnfjord Hotell i Førde

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane arrangerer fagtreff 5 - 6 april på Scandic Sunnfjord Hotell i Førde. Årsmøte blir og gjennomført på denne konferansen.

Tema for fagtreff er m.a. VA leidningsnettet, beredskapsøvingar og avløpsreinseanlegg. Program for fagtreffet kan du laste ned under.

Syndiker innhold