Driftsassistansen i Sogn og Fjordane er eit forum for erfaringsutveksling og kunnskapsauke i kommunane innan sektoren vatn og avløp. Det er 23 medlemskommunar. Dagleg leiar: Tobias Dahle Tlf. 41 51 86 53 Epost: tobias.dahle@disfva.no

Fagkonferansen Rammevilkår for VA sektoren 24 og 25 Mars 2015 Hotell Bryggen i Bergen

Driftsassistansane i Hordaland og i Sogn og Fjordane arrangerer konferansen Rammevilkår for VA sektoren 24 og 25 mars på Raddisson Blu Bryggen Hotell i Bergen for 4. gong no i 2015. I fjor deltok meir enn 100 personar frå vestlandskommunane på denne konferansen der det blir spesielt fokusert på juridiske problemstillingar knytt til VA sektoren. Vi har lagt stor vekt vekt på praktiske døme på korleis desse kan løysast henta frå kommunane på Vestlandet.

Vi håper dykkar kommune/rådgjevarverksemd vil finne det interessant å delta.
Programmet for konferansen finn de her:

Fagtreff og årsmøte i Driftsassistansen 14 og 15 april 2015 i Kalvåg - Bremanger

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane inviterer til fagtreff 14 og 15 april 2015 i idylliske Kalvåg. Utforming og prosjektering av sjøleidningar vil vere eit viktig tema på denne konferansen. På dette fagtreffet blir og årsmøtet gjennomført.

Program blir sendt i februar

Rammevilkår for VA sektoren - fagtreff med fokus på juridiske problemstillingar

Driftsassistansane i Hordaland og Sogn og Fjordane arrangerer fagtreffet " Rammevilkår VA sektoren" 24 og 25 mars på Radisson Blu Hotell Bryggen. vedlagt ligg nærare informasjon om tema m.v. Fullstendig program og invitasjon til å delta blir sendt ut i januar 2015. På tilsvarande konferanse i april 2014 deltok ca 100 personar.

VA konferansen 2014 - ny rekord deltaking

VA konferansen 2014 5 - 6 November på Alexandra Hotell i Loen sette ny rekord i deltaking. Meir enn 180 personar deltok, med representantar frå 24 kommunar, 5 rådgjevingsfirma og 45 firma. I tillegg deltok ca 20 skuleelevar frå røyrleggjarlinjene i Sogndal og Florø.
Både program og innlegg kan lastast ned:

VA - konferansen 2014 Alexandra Hotell i Loen 5 - 6 November

VA - konferansen 2014 blir arrangert som vanleg på Alexandra Hotell i Loen. Målgruppa for konferansen er kommunetilsette og rådgjevarar på Nordvestlandet. I tillegg er det ei breid deltaking frå ei rekke leverandørar frå heile landet. Pr slutten av juli er 37 firma påmelde med utstilling.
Påmelding skal sendast Driftsassistansen i Sogn og Fjordane gjerne på e-post - tobias.dahle@disfva.no

Vedlagt ligg programmet for konferansen.

Fagtreffet Rammevilkår for VA sektoren 19 -20 mars i Bergen

Fagtreffet Rammevilkår for VA sektoren 19 - 20 mars samla ca 100 deltakarar frå dei 4 Vestlandsfylka. Fokuset på dette fagtreffet er aktuelle juridiske problemstillingar på VA sektoren. Program og innlegg kan lastast ned her;

VA konferansen 2014 5 og 6 november på Alexandra Hotell i Loen, Stryn kommune

VA konferansen i Sogn og Fjordane 2014 blir på vanleg måte arrangert på Hotell Alexandra i Loen. Tidspunktet er 5 og 6 november. Pr i dag er allereie meir enn 20 firma påmelde med utstilling. Programmet blir sendt ut i løpet av mai.

VA - fagtreff og årsmøte 7 - 8 april 2014 i Leikanger

Representantar frå 23 kommunar var samla på Fagtreff i Leikanger 7 - 8 april. I tillegg var ekserne føredragshaldarar frå Norsk Vann, Bergen kommune, Ulvik Herad samt 3 leverandørfirma. Totalt deltok om lag 60 personar på fagtreffet.Årsmøtet for Driftsassistansen i Sogn og Fjordane blei og gjennomført i samband med dette fagtreffet.Foredraga frå fagtreffet kan lastast ned her;

VA konferansen 2013 i Sogn og Fjordane - god deltaking frå utstillarar og kommunar

VA konferansen i Sogn og Fjordane blei for 7. gong arrangert den 15. og 16. oktober 2013 på Alexandra Hotell i Loen. Deltakinga var svært god med 40 utstillarar (ny rekord) og representantar frå 23 kommunar. Innlegg frå konferansen kan lastast ned under:

God oppslutning om VA konferansen 15 -16 oktober 2013

Påmeldinga til VA konferansen 2013 på Alexandra Hotell er god. 25 kommunar er representerte og 41 firma har utstilling. Under kan du laste ned programmet.Program VA konferansen 2013

Syndiker innhold