Driftsassistansen i Sogn og Fjordane er eit forum for erfaringsutveksling og kunnskapsauke i kommunane innan sektoren vatn og avløp. Det er 23 medlemskommunar. Dagleg leiar: Tobias Dahle Tlf. 41 51 86 53 Epost: tobias.dahle@disfva.no

VA konferansen 2011 2 - 3 November 2011, Alexandra Hotell Loen i Stryn

VA konferansen 2011 i Sogn og Fjordane blir gjennomført 2 - 3 November 2011 på Alexandra Hotell i Stryn. På denne konferansen vil dei fleste kommunane i fylket vere representerte. Program for konferansen ligg vedlagt.Pr 26 august er meir enn 30 firma påmelde med utstilling, men det er plass til fleire. Eventuell påmelding kan gjerast direkte til  Driftsassistansen v/ dagleg leiar Tobias Dahle. Nedlasting av program:   Program VA konferansen

VA Konferansen 2011 2 - 3 November på Alexandra Hotell i Stryn

VA konferansen 2011 blir arrangert 2 - 3 november på Alexandra Hotell i Stryn. Men godt over 100 deltakarar er dette den årlege møteplassen for VA miljøet i fylket, staden der rådgjevarar, kommunetilsette og leverandørar kan møtast. I fjor var nærare 30 firma representerte med utstilling. Program for konferansen blir sendt ut i juni. Påmelding til konferansen enten dette gjeld som vanleg deltakar eller som utstillar skjer med e-post (eller telefon) til Driftsassistansen.

Fagtreff 13 og 14 april i Balestrand

Fagtreffet inkludert årsmøtet 13 -14 april blei gjennomført på ærverdige Kviknes Hotell i Balestrand. Representantar frå om lag 20 kommunar var tilstades. På årsmøtet blei viktige spørsmål slik som medlemskap i Norsk Vann og auka interkommunalt samarbeid drøfta.Det faglege innhaldet var særleg knytt til klimatilpassing, internkontroll og beredskap i vassforsyninga samt utforming av olje og feittutskiljarar. Foredraga kan last ned her:

God deltaking på fagtreff om rammevilkår på VA sektoren

30 - 31 mars 2011 arrangerte Driftsassistansen i Hordaland (DIHVA) og Driftsassistansen i Sogn og Fjordane  (DISFVA) eit fagtreff om rammevilkår på VA sektoren. Målgruppa var ingeniørar både i offentleg og privat sektor. Dette var første gonga eit slikt seminar blei gjennomført på vestlandet. Med over 80 deltakarar, må oppslutninga om fagtreffet seiast å vere svært god. I 2012 vil nytt fagtreff om rammevilkår på VA sektoren blir arrangert 28 og 29 mars då på Alexandra Hotell i Stryn. Foredraga for fagtreffet kan lastast ned her:

Rammevilkår og regelverk på VA sektoren - 30 og 31 Mars på Solstrand Hotell, Os utanfor Bergen

Fagtreffet Rammevilkår og regelverk på VA sektoren blir arrangert 30 og 31 Mars på Solstrand hotell i Os. Målgruppa er kommunane på Vestlandet i tillegg til rådgjevarar og offentlege etatar. Arrangørar er Driftsassistansen i Hordaland (DIHVA) og Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (DISFVA).

Fagtreff og årsmøte 13 - 14 april på Kviknes Hotell i Balestrand

13 og 14 april blir det arrangert fagtreff for kommunane i Sogn og Fjordane på Kviknes Hotell i Balestrand. Tema er olje- og feittutskiljarar, beredskapsplanlegging og bruk av VA normer. Det blir og gjennomgang og synfaring av nye Balestrand vassverk.

Årsmøte i Driftsassistansen blir arrangert i samband med fagtreffet. Programmet kan lastast ned her.

VA konferansen 2010 på Alexandra Hotell i Stryn

VA konferansen 3 - 4 November 2010 samla meir enn 120 deltakarar noko som er ny rekord. 24 kommunar og 27 firma var representerte.

Dag 1 var foredraga knytt til leidningskart i VA sektoren og bruk av desse.  Dag 2 var temaet praktisk drift av VA anlegg  .m.a. reingjering av høgdebasseng og leidningsnett.

Under kan foredraga lastast ned


Digitalt leidningskartverk - Kåre Sigurd Os

VA konferansen 2010 3 - 4 November

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (DISFVA) inviterer til VA konferansen 2010 på Alexandra Hotell i Stryn 3 - 4 November. Målgruppa for konferansen er kommunane i fylket, rådgjevarar, offentlege etatar og ikkje minst aktuelle leverandørar. Dei siste åra har det vore ei stor utstilling med om lag 30 ulike firma. I løpet av konferansen er det sett av god tid til utstillingsvandring.

Program for samlinga blir sendt ut i løpet av juni 2010.

Leidningskartverk prosjektet i Sogn og Fjordane

I 2009  gjekk 9 kommunar i fylket saman om å engasjere ein person for å oppgradere leidningskartverket på VA sektoren. Prosjektet var då avgrensa til eitt år. Frå 1. juli 2009 var prosjektleiar Kåre Sigurd Os tilsett i regi av Driftsassistansen.

Det er no bestemt at prosjektet blir forlenga med eitt år fram til 1 juli 2011. Det er i hovudsak dei same kommunane som deltek også dette året.

Fagsamling i Førde 8-9 Mars 2010

Driftsassistansen (DISFVA) gjennomførte fagsamling for kommunane i Sogn og Fjordane 8 og 9 mars i Førde. Samstundes blei og årsmøte gjennomført. Tema for samlinga var klimaendringar i høve til VA sektoren (dag1) og avløp i spreidd busetnad (dag2) . Alle innlegga frå samlinga kan lastast ned under.

Arbeidet i klimatilpassingsutvalet - Rådmann Jostein Aanestad

Klimatilpassing i VA sektoren - Norsk Vann v Einar Melheim

Syndiker innhold