Driftsassistansen i Sogn og Fjordane er eit forum for erfaringsutveksling og kunnskapsauke i kommunane innan sektoren vatn og avløp. Det er 23 medlemskommunar. Dagleg leiar: Tobias Dahle Tlf. 41 51 86 53 Epost: tobias.dahle@disfva.no

Fagtreffet Rammevilkår for VA sektoren 19 -20 mars i Bergen

Fagtreffet Rammevilkår for VA sektoren 19 - 20 mars samla ca 100 deltakarar frå dei 4 Vestlandsfylka. Fokuset på dette fagtreffet er aktuelle juridiske problemstillingar på VA sektoren. Program og innlegg kan lastast ned her;

VA konferansen 2014 5 og 6 november på Alexandra Hotell i Loen, Stryn kommune

VA konferansen i Sogn og Fjordane 2014 blir på vanleg måte arrangert på Hotell Alexandra i Loen. Tidspunktet er 5 og 6 november. Pr i dag er allereie meir enn 20 firma påmelde med utstilling. Programmet blir sendt ut i løpet av mai.

VA - fagtreff og årsmøte 7 - 8 april 2014 i Leikanger

Representantar frå 23 kommunar var samla på Fagtreff i Leikanger 7 - 8 april. I tillegg var ekserne føredragshaldarar frå Norsk Vann, Bergen kommune, Ulvik Herad samt 3 leverandørfirma. Totalt deltok om lag 60 personar på fagtreffet.Årsmøtet for Driftsassistansen i Sogn og Fjordane blei og gjennomført i samband med dette fagtreffet.Foredraga frå fagtreffet kan lastast ned her;

VA konferansen 2013 i Sogn og Fjordane - god deltaking frå utstillarar og kommunar

VA konferansen i Sogn og Fjordane blei for 7. gong arrangert den 15. og 16. oktober 2013 på Alexandra Hotell i Loen. Deltakinga var svært god med 40 utstillarar (ny rekord) og representantar frå 23 kommunar. Innlegg frå konferansen kan lastast ned under:

God oppslutning om VA konferansen 15 -16 oktober 2013

Påmeldinga til VA konferansen 2013 på Alexandra Hotell er god. 25 kommunar er representerte og 41 firma har utstilling. Under kan du laste ned programmet.Program VA konferansen 2013

Fagkonferanse /årsmøte 12 og 13 mars i Florø

Driftassistansen i Sogn og Fjordane gjennomførte fagtreff/årsmøte 12 og 13 mars 2013 på Quality Hotell i Florø. Om lag 50 deltakarar frå meir enn 20 kommunar deltok. Inlegga frå fagtreffet kan lastast ned under.

VA konferansen 30 -31 oktober på Alexandra Hotell, Loen i Stryn kommune

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane inviterer til den årlege VA konferansen 30 - 31 oktober på Alexandra Hotell. Tema i år er drift av vassbehandlingsanlegg (dag 1) og mekaniske avløpsreinseanlegg (dag 2). I tillegg er det ein stor messedel der truleg meir enn 30 firma vil ha utstilling.

Vel møtt

Driftsoperatørsamling 23 mai 2012 i Førde

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane første fagsamling for Driftsopertørar 23 mai på Vassbehandlingsanlegget i Førde. Tema var drift og vedlikehald av UV anlegg.

Første del av dagen  blei gjennomført på Førde Hotell med gjennomgang av anlegget og 2 innlegg frå leverandørar. Etter lunsj var det synfaring av anlegget saman med folk frå Førde kommune.

Heile 45 personar frå nærare 20 ulike kommunar deltok på arrangementet. Takk til Førde kommune for godt vertskap.

VA konferansen 2011

VA konferansen 2011 blei arrangert for 5. gong på Hotell Alexandra i Loen 2- 3 November. Men 38 utstillarar på plass og ca 125 deltakarar totalt er dette ny rekord. Vi takkar for god innsats frå føredragshaldarar og utstillarar.

Alle innlegga kan lastast ned her.

VA konferansen 2011 2 - 3 November 2011, Alexandra Hotell Loen i Stryn

VA konferansen 2011 i Sogn og Fjordane blir gjennomført 2 - 3 November 2011 på Alexandra Hotell i Stryn. På denne konferansen vil dei fleste kommunane i fylket vere representerte. Program for konferansen ligg vedlagt.Pr 26 august er meir enn 30 firma påmelde med utstilling, men det er plass til fleire. Eventuell påmelding kan gjerast direkte til  Driftsassistansen v/ dagleg leiar Tobias Dahle. Nedlasting av program:   Program VA konferansen

Syndiker innhold