Driftsassistansen i Sogn og Fjordane er eit forum for erfaringsutveksling og kunnskapsauke i kommunane innan sektoren vatn og avløp. Det er 23 medlemskommunar. Dagleg leiar: Tobias Dahle Tlf. 41 51 86 53 Epost: tobias.dahle@disfva.no

VA konferansen 2010 på Alexandra Hotell i Stryn

VA konferansen 3 - 4 November 2010 samla meir enn 120 deltakarar noko som er ny rekord. 24 kommunar og 27 firma var representerte.

Dag 1 var foredraga knytt til leidningskart i VA sektoren og bruk av desse.  Dag 2 var temaet praktisk drift av VA anlegg  .m.a. reingjering av høgdebasseng og leidningsnett.

Under kan foredraga lastast ned


Digitalt leidningskartverk - Kåre Sigurd Os

VA konferansen 2010 3 - 4 November

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (DISFVA) inviterer til VA konferansen 2010 på Alexandra Hotell i Stryn 3 - 4 November. Målgruppa for konferansen er kommunane i fylket, rådgjevarar, offentlege etatar og ikkje minst aktuelle leverandørar. Dei siste åra har det vore ei stor utstilling med om lag 30 ulike firma. I løpet av konferansen er det sett av god tid til utstillingsvandring.

Program for samlinga blir sendt ut i løpet av juni 2010.

Leidningskartverk prosjektet i Sogn og Fjordane

I 2009  gjekk 9 kommunar i fylket saman om å engasjere ein person for å oppgradere leidningskartverket på VA sektoren. Prosjektet var då avgrensa til eitt år. Frå 1. juli 2009 var prosjektleiar Kåre Sigurd Os tilsett i regi av Driftsassistansen.

Det er no bestemt at prosjektet blir forlenga med eitt år fram til 1 juli 2011. Det er i hovudsak dei same kommunane som deltek også dette året.

Fagsamling i Førde 8-9 Mars 2010

Driftsassistansen (DISFVA) gjennomførte fagsamling for kommunane i Sogn og Fjordane 8 og 9 mars i Førde. Samstundes blei og årsmøte gjennomført. Tema for samlinga var klimaendringar i høve til VA sektoren (dag1) og avløp i spreidd busetnad (dag2) . Alle innlegga frå samlinga kan lastast ned under.

Arbeidet i klimatilpassingsutvalet - Rådmann Jostein Aanestad

Klimatilpassing i VA sektoren - Norsk Vann v Einar Melheim

VA KONFERANSEN 2009

VA konferansen 2009 blei gjennomført på Alexandra Hotell 18 - 19 November. Deltakinga var svært god med om lag 110 deltakarar frå 23 ulike kommunar og 29 leverandørar. Tema var innkjøpsregelverket i offentleg sektor og leidningsfornying på VA sektoren.

Lenke til foredraga finn du under

 

Velkommsthelsing v/ ordførar Nils P Støyva

Innleiing dag 1 - DISFVA v/ Tobias Dahle

God deltaking på fagtreffet 31 Mars og 1 April 2009

Over 60 personar frå 24 kommunar deltok på fagtrefftet til Driftsassistansen 31 Mars og 1 April 2009. Dette er vi godt nøgde med. Vi vil elles be dykk merke av dagane 18-19 November. Då blir VA-konferansen 2009 arrangert på Alexandra hotel i Stryn.

 

 

Under finn du lenkjer til dei ulike innlegga frå fagtreffet.

 

Innleiing dag 1

UV som hygienisk barriere

Fagtreff 31. Mars - 1. April i Førde

Driftsassistansen arrangerer fagtreff på Rica Sunnfjord hotel 31. Mars - 1. April i Førde. Tema er hygieniske barrierar i vassforsyninga og nettmodellering av leidningsnettet. Førebels program ligg vedlagt

God deltaking på VA-konferansen 2008

Representantar frå 24 kommunar og 28 verksemder, tilsaman over 100 personar, deltok på VA konferansen 2008 på Alexandra Hotell. Dette er vi svært godt forrnøgd med. Vi vil elles be dykk merke av dagane 18 og 19 november 2009. Då blir VA konferansen 2009 arrrangert på Alexandra Hotell i Stryn.

Oppgradering av leidningskartverk i kommunane

10. September blei det gjennomført møte med 12 kommunar med siktemål på å samordne innsatsen for oppgradering av leidningskartverket i VA-sektoren. Erik Aschjem frå DIHVA orienterte om tilsvarande prosjekt i Hordaland der ein medarbeider er tilsett i Driftsasistansen gjennom eit spleiselag frå kommunane. Driftsassistansen i Sogn og Fjordane fekk i oppdrag å lage same opplegg her i fylket. Målet er at ein felles medarbeidar på leidningskartverk kan vere på plass tidleg i 2009.


VA konferansen 2008 19 - 20 november på Alexandra Hotell

Driftsassistansen inviterer til VA konferansen 2008 på Alexandra hotell 19 - 20 november 2008. Tema er "Avløp i Spreidd busetnad". I tillegg har vi sett opp eit eige innlegg om erfaringar med bruk av Vannglas v/ Stein Wold Østerhus SINTEF. Om lag 25 firma vil vere representerte på konferansen gjennom ei eiga utstilling. Vel møtt!
 
VA konferansen 2008 - program

Syndiker innhold