Driftsassistansen i Sogn og Fjordane er eit forum for erfaringsutveksling og kunnskapsauke i kommunane innan sektoren vatn og avløp. Det er 23 medlemskommunar. Dagleg leiar: Tobias Dahle Tlf. 41 51 86 53 Epost: tobias.dahle@disfva.no

God deltaking på fagtreffet 31 Mars og 1 April 2009

Over 60 personar frå 24 kommunar deltok på fagtrefftet til Driftsassistansen 31 Mars og 1 April 2009. Dette er vi godt nøgde med. Vi vil elles be dykk merke av dagane 18-19 November. Då blir VA-konferansen 2009 arrangert på Alexandra hotel i Stryn.

 

 

Under finn du lenkjer til dei ulike innlegga frå fagtreffet.

 

Innleiing dag 1

UV som hygienisk barriere

Fagtreff 31. Mars - 1. April i Førde

Driftsassistansen arrangerer fagtreff på Rica Sunnfjord hotel 31. Mars - 1. April i Førde. Tema er hygieniske barrierar i vassforsyninga og nettmodellering av leidningsnettet. Førebels program ligg vedlagt

God deltaking på VA-konferansen 2008

Representantar frå 24 kommunar og 28 verksemder, tilsaman over 100 personar, deltok på VA konferansen 2008 på Alexandra Hotell. Dette er vi svært godt forrnøgd med. Vi vil elles be dykk merke av dagane 18 og 19 november 2009. Då blir VA konferansen 2009 arrrangert på Alexandra Hotell i Stryn.

Oppgradering av leidningskartverk i kommunane

10. September blei det gjennomført møte med 12 kommunar med siktemål på å samordne innsatsen for oppgradering av leidningskartverket i VA-sektoren. Erik Aschjem frå DIHVA orienterte om tilsvarande prosjekt i Hordaland der ein medarbeider er tilsett i Driftsasistansen gjennom eit spleiselag frå kommunane. Driftsassistansen i Sogn og Fjordane fekk i oppdrag å lage same opplegg her i fylket. Målet er at ein felles medarbeidar på leidningskartverk kan vere på plass tidleg i 2009.


VA konferansen 2008 19 - 20 november på Alexandra Hotell

Driftsassistansen inviterer til VA konferansen 2008 på Alexandra hotell 19 - 20 november 2008. Tema er "Avløp i Spreidd busetnad". I tillegg har vi sett opp eit eige innlegg om erfaringar med bruk av Vannglas v/ Stein Wold Østerhus SINTEF. Om lag 25 firma vil vere representerte på konferansen gjennom ei eiga utstilling. Vel møtt!
 
VA konferansen 2008 - program

Årsmøte i Driftsassistansen 5 mars 2008

I samband med fagsamlinga 4 og 5 mars i Førde blei det og gjennomført årsmøte i Driftsassistansen. Viktige tema var oppsummering av aktiviteten i 2007. Vidare blei aktiviteten i 2008 drøfta m.a. interkommunalt samarbeid, eigne samlingar for driftsoperatørar. I tillegg blei styret utvida med 2 medlemmer Edvin Tistel frå Vik og Agnar Horstad frå Naustdal. Vedlagt ligg årsmelding for 2007 frå styret

Fagsamling 4 og 5 mars i Førde

4. og 5. mars arrangerte Driftsassistansen i Sogn og Fjordane fagsamling for kommunane i fylket på Rica Sunnfjord Hotell. Temaet var tryggleik og beredskap i vassforsyninga. Med 24 medlemskommunar på plass og over 50 deltakararar, er vi svært nøgde ned oppslutninga. På denne samlinga var berre representantar frå kommunane til stades. Nedanfor finn du linker til foredrag på fagsamlinga.

Program fagsamling 4. - 5. mars 2008

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane inviterer til fagdagar 4. - 5. mars 2008 på Rica Sunnfjord Hotell i Førde. Tema for fagadagane er tryggleik og beredskap i vassforsyninga og tryggleik ved trykklaust nett.

Fagsamling om tryggleik og sårbarheit i vassforsyninga, 4. - 5. mars på Sunnfjord Hotel, Førde

Temaet for neste fagsamling vil altså vere tryggleik i vassforsyning. Vi vil ha innleiarar frå m.a. beredskapsavdelinga hjå fylkesmannen, Mattilsynet i Bergen, Bergen kommune i tillegg Jørn Harald Andersen forfattaren av rettleiaren ” Sikkerhet og sårbarhet i vannforsyningen” utgjeve av Mattilsynet i 2007.

Foredrag på fagsamlinga 21. - 22. november

Den 21. - 22. november arrangerte Driftsassistansen i Sogn og Fjordane fagsamling ved Alexandra Hotel. Det var omlag 50 deltakarar frå kommunane og 20 utstillarar på samlinga.

Vi trur dette var ei nyttig samling med mange spennande foredrag.

Nedanfor finn du linker til foredrag på fagsamlinga.

Syndiker innhold